Təqdimatlarımız

2018.09.14, Sabit Bağırov: "HSŞ hesabatlığının “Azərbaycan standartı”na dair 
bəzi təkliflər"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/HS%C5%9E%20hesabatl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20Az%C9%99rbaycan%20standart%C4%B1.pdf 

2018.08.01, Kənan Aslanlı: "DÖVLƏT PROQRAMLARI, LAYİHƏLƏR VƏ STRATEGİYALARIN MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODOLOGİYASI"

2018.08.01, Sabit Bağırov: "Hasilat Sənayesində Şəffaflıq və benefisiar sahiblik: digər ölkələrin təcrübəsi və bu təcrübədən Azərbaycanda istifadəsinə dair təkliflər"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Sabit-Bagirov_meden-hasiltinda-sheffafliq-ve-benefisiar-sahiblik.pdf 

2018.04.02, Azər Mehtiyev: "Индекс открытости бюджета за 2017 г.: Азербайджан"
http://edf.az/ts_general/eng/teqdimat/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-2017%D0%B3-%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_2018-04-02.pdf 

2018.04.02, İnqilab Əhmədov: "Open Budget Survey 2017"
http://edf.az/ts_general/eng/teqdimat/Ingilab-Ahmadov_Open-Budget-Survey-2017_2018-04-02.pdf 

2018.03.15, Sabit Bağırov: "İCO: Tənzimləmələr, İmkanlar, Təhlükələr"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Sabit_Bagirov_ICO_2018_03_15.pdf 

2018.02.05, Sabit Bağırov: “Səmərəlİ kənar nəzarət hansı qanunverİcİlİk mühİtİnİ tələb edİr?”
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Sabit-Bagirov_semereli-kenar-nezaret.pdf

2018.01.31, Rasim Həsənov: "ŞƏFFAFLIQ VƏ HESABATLILIQ: AZƏRBAYCAN ÜÇÜN YENİ ÇAĞIRIŞLAR"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Rasim-Hasanov_sheffafliq_31_01_2018.pdf 

2018.01.31, Azər Mehtiyev, İnqilab Əhmədov, İlham Şaban: Azərbaycan Respublİkasının Hasİlat Sənayesİndə Şəffaflıq üzrə 2016-cı İl hesabatına müstəqİl ekspertlərİn RƏYİ”
2018.01.31, Sabit Bağırov: “AHT Dİaloq Platformasının 2016-cı İl üzrə Hasİlat Sənayesİndə Şəffaflıq İllİk Hesabatına Rəyİ”
2017.11.17, Sabit Bağırov: Rəqəmsal İqtİsadİyyat, Blokçeyn və krİptovalyutalar”
2017.09.26, Azər Mehtiyev: “Sahİbkarlıq mühİtİnİn İnkişafına daİr bəzİ təklİflər”

2017.09.26, Rasim Həsənov: “Makroİqtİsadİ siyasətə daİr bəzİ təklİflər”

2017.07.21, Samir Əliyev: "Manatın devalvasİyasının bİznesə mənfİ təsİrİnİn azaldılması yolları"
2017.07.11, İnqilab Əhmədov: “Hesablama Palatasının 2016-cı İl fəalİyyətİnə rəy”

2017.07.07, Rasim Həsənov: “Səhmlərİnə nəzarət zərfİ dövlətə məxsus olan hüquqİ şəxslərİn və büdcə təşkİlatlarının İllİk malİyyə hesabatlarının dərc edİlmə səviyyəsİnİn qİymətləndİrİlməsİ”

2017.07.05, Sabit Bağırov: “Azərbaycan Respublİkasında kİçİk və orta sahİbkarlıq səvİyyəsİndə İstehlak mallarının İstehsalına daİr Stratejİ Yol Xərİtəsİ”

2017.07.04, Kənan Aslanlı: “Azərbaycanda İnnovasİya sİyasətİnİn effektİvlİyİnİn artırılması yolları”

2017.06.30, Sabit Bağırov: “Azərbaycan Respublİkasının mİllİ İqtİsadİyyat perspektİvİ üzrə Stratejİ Yol Xərİtəsİ”

2017.06.08, Azər Mehtiyev:İnvestİsİyaların stİmullaşdırılması sİyasətİ: onu necə gücləndİrmək olar?

2017.06.01, İnqilab Əhmədov:Azərbaycan İqtİsadİyyatının dİversİfİkasİya problemlərİ: Maneələr və həllİ yolları

2017.05.25, Rasim Həsənov:Özəlləşdİrmə: dövlət aktİvlərİndən İstİfadənİn səmərəlİlİyİnİn yüksəldİlməsİ vasİtəsi kİmİ

2017.05.12, İlkin Qarayev:Lİzİnq fəalİyyətİndə dövlət sİyasətİ
2017.05.05, Rövşən Ağayev: “REGİONLARDA KLASTERLƏRİN YARADILMASI VƏ İNKİŞAFI ÜÇÜN DÖVLƏT SİYASƏTİ”

2017.04.12, Samir Əliyev:Bank sektorundakı vəzİyyətİn KOS-lara təsİrİ və gözləntİlər

2017.03.03, İnqilab Əhmədov: “Mədən Sənayesİndə Şəffaflıq Təşəbbüsü
2017.03.03, Azər Mehtiyev: “2015-ci İl üzrə MHŞT Hesabatı: Nəyİ bilməlİyİk, nəyə dİqqətlİ olmalıyıqNo comments:

Post a Comment