Təqdimatlarımız

2020.06.24 Sabit Bağırov: "Mərkəzi Bankların rəqəmsal valyutaya diqqəti artır". 
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Sabit_Bagirov-24iyun2020.pdf

2020.06.07 Nərgiz Əhmədova: "
Səmərəlilik göstəriciləri".
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Nargiz_Ahmadova-7iyun2020.pdf

2020.05.27 
Lalə Həmidova: "Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi". 
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Lala_Hamidova-27may2020.pdf

2020.05.27 
Azər Mehtiyev: "“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi".
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Azer_Mehtiyev-20may2020.pdf

2020.05.13 
Vahid Məhərrəmov: "Dövlət sifarişi ilə kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının satın alınmasını həyata keçirən “Aqrar tədarük və təchizat” ASC-nin fəaliyyətində səmərəliliyinin artırılması yolları".
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Vahid_Maharramov-13may2020.pdf

2020.05.13 
Fərid Mehralızadə: "Korporativ idarəetmə".
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Farid_Mehralizade-13may2020.pdf

2020.05.07 Azər Mehtiyev: "Açıq Büdcə İndeksi-2019: Azərbaycanın mövqeyi". 
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Azer_Mehtiyev-07may2020.pdf

2020.04.24 Rasim Həsənov: "Dövlət şirkətlərinin səmərəliliyinin artırılmasına dair tədqiqatlar üzrə (“Azərsu” ASC timsalında)".
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Rasim_Hasanov-24april2020.pdf 

2020.04.17 
Abil Bayramov: "DÖVLƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ VƏ YAXŞI İDARƏETMƏ Hava nəqliyyatı sektorunda fəaliyyət göstərən dövlət müəssisələri:AZAL". 
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Abil_Bayramov-17april2020.pdf

2019.12.19 İlkin Qarayev: "Biznes təhsili bu gün və sabah". 
http://edf.az/uploads/documents/Ilkin%20Qarayev_19122019_Biznes%20t%C9%99hsili%20bu%20g%C3%BCn%20v%C9%99%20sabah.pdf

2019.12.19 İlkin Qarayev: "10-11-ci sinif şagirdi olan məktəbli qızlar arasında keçirilmiş üzbəüz rəy sorğusunun nəticələri".
2019.12.19 Elçin Rəşidov: "İşgüzar ali təhsil"
http://edf.az/uploads/documents/El%C3%A7in%20R%C9%99%C5%9Fidov-%C4%B0%C5%9Fg%C3%BCzar%20ali%20t%C9%99hsil.pdf

2019.07.03 Samir Əliyev: "Qadınların borclanma və lizinq məhsulları ilə təmin edilməsi üzrə maliyyə institutlarının fəaliyyətinin analizi".
http://edf.az/uploads/documents/Presentation_Samir_Aliyev-3%20iyul%202019.pdf

2019.06.25 Hafiz Hacıyev və Əliməmməd Nuriyev: "Qadin əməyi qadağan olunan iş yerləri və peşələrə dair aparilmiş araşdirma üzrə hesabat".

2018.09.14, Sabit Bağırov: "HSŞ hesabatlığının “Azərbaycan standartı”na dair 
bəzi təkliflər"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/HS%C5%9E%20hesabatl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20Az%C9%99rbaycan%20standart%C4%B1.pdf 

2018.08.01, Kənan Aslanlı: "DÖVLƏT PROQRAMLARI, LAYİHƏLƏR VƏ STRATEGİYALARIN MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ METODOLOGİYASI"

2018.08.01, Sabit Bağırov: "Hasilat Sənayesində Şəffaflıq və benefisiar sahiblik: digər ölkələrin təcrübəsi və bu təcrübədən Azərbaycanda istifadəsinə dair təkliflər"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Sabit-Bagirov_meden-hasiltinda-sheffafliq-ve-benefisiar-sahiblik.pdf 

2018.04.02, Azər Mehtiyev: "Индекс открытости бюджета за 2017 г.: Азербайджан"
http://edf.az/ts_general/eng/teqdimat/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-2017%D0%B3-%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_2018-04-02.pdf 

2018.04.02, İnqilab Əhmədov: "Open Budget Survey 2017"
http://edf.az/ts_general/eng/teqdimat/Ingilab-Ahmadov_Open-Budget-Survey-2017_2018-04-02.pdf 

2018.03.15, Sabit Bağırov: "İCO: Tənzimləmələr, İmkanlar, Təhlükələr"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Sabit_Bagirov_ICO_2018_03_15.pdf 

2018.02.05, Sabit Bağırov: “Səmərəlİ kənar nəzarət hansı qanunverİcİlİk mühİtİnİ tələb edİr?”
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Sabit-Bagirov_semereli-kenar-nezaret.pdf

2018.01.31, Rasim Həsənov: "ŞƏFFAFLIQ VƏ HESABATLILIQ: AZƏRBAYCAN ÜÇÜN YENİ ÇAĞIRIŞLAR"
http://edf.az/ts_general/azl/teqdimat/Rasim-Hasanov_sheffafliq_31_01_2018.pdf 

2018.01.31, Azər Mehtiyev, İnqilab Əhmədov, İlham Şaban: Azərbaycan Respublİkasının Hasİlat Sənayesİndə Şəffaflıq üzrə 2016-cı İl hesabatına müstəqİl ekspertlərİn RƏYİ”
2018.01.31, Sabit Bağırov: “AHT Dİaloq Platformasının 2016-cı İl üzrə Hasİlat Sənayesİndə Şəffaflıq İllİk Hesabatına Rəyİ”
2017.11.17, Sabit Bağırov: Rəqəmsal İqtİsadİyyat, Blokçeyn və krİptovalyutalar”
2017.09.26, Azər Mehtiyev: “Sahİbkarlıq mühİtİnİn İnkişafına daİr bəzİ təklİflər”

2017.09.26, Rasim Həsənov: “Makroİqtİsadİ siyasətə daİr bəzİ təklİflər”

2017.07.21, Samir Əliyev: "Manatın devalvasİyasının bİznesə mənfİ təsİrİnİn azaldılması yolları"
2017.07.11, İnqilab Əhmədov: “Hesablama Palatasının 2016-cı İl fəalİyyətİnə rəy”

2017.07.07, Rasim Həsənov: “Səhmlərİnə nəzarət zərfİ dövlətə məxsus olan hüquqİ şəxslərİn və büdcə təşkİlatlarının İllİk malİyyə hesabatlarının dərc edİlmə səviyyəsİnİn qİymətləndİrİlməsİ”

2017.07.05, Sabit Bağırov: “Azərbaycan Respublİkasında kİçİk və orta sahİbkarlıq səvİyyəsİndə İstehlak mallarının İstehsalına daİr Stratejİ Yol Xərİtəsİ”

2017.07.04, Kənan Aslanlı: “Azərbaycanda İnnovasİya sİyasətİnİn effektİvlİyİnİn artırılması yolları”

2017.06.30, Sabit Bağırov: “Azərbaycan Respublİkasının mİllİ İqtİsadİyyat perspektİvİ üzrə Stratejİ Yol Xərİtəsİ”

2017.06.08, Azər Mehtiyev:İnvestİsİyaların stİmullaşdırılması sİyasətİ: onu necə gücləndİrmək olar?

2017.06.01, İnqilab Əhmədov:Azərbaycan İqtİsadİyyatının dİversİfİkasİya problemlərİ: Maneələr və həllİ yolları

2017.05.25, Rasim Həsənov:Özəlləşdİrmə: dövlət aktİvlərİndən İstİfadənİn səmərəlİlİyİnİn yüksəldİlməsİ vasİtəsi kİmİ

2017.05.12, İlkin Qarayev:Lİzİnq fəalİyyətİndə dövlət sİyasətİ
2017.05.05, Rövşən Ağayev: “REGİONLARDA KLASTERLƏRİN YARADILMASI VƏ İNKİŞAFI ÜÇÜN DÖVLƏT SİYASƏTİ”

2017.04.12, Samir Əliyev:Bank sektorundakı vəzİyyətİn KOS-lara təsİrİ və gözləntİlər

2017.03.03, İnqilab Əhmədov: “Mədən Sənayesİndə Şəffaflıq Təşəbbüsü
2017.03.03, Azər Mehtiyev: “2015-ci İl üzrə MHŞT Hesabatı: Nəyİ bilməlİyİk, nəyə dİqqətlİ olmalıyıqHiç yorum yok:

Yorum Gönderme